Ny vägbeläggning 2018

Äntligen fick vägen en rejäl upprustining med ny beläggning, dikning och rensning av växtlighet.

Den extra föreningsstämman som anordnades den 4 februari 2018 beslutade att välja metoden tankbeläggning och finansiering genom extra uttaxering och banklån. Här kan du läsa mer om vilken typ av arbete som har utförts och hur det påverkar vägavgiften.


Vad innebär det planerade arbetet med vägen?

Den del av vägen som är belagd idag kommer att få en helt ny beläggning av typen JIMT. Förkortningen står för justerad indränkt makadam med tätning. Ca 200 ton bärlager läggs först på där vägen behöver förstärkas för att jämna ut hjulspår och justera vägen. Ett lager makadam sprids sedan över hela vägens yta på 11500 m2 innan tankbil sprutar på ett bindemedel som tränger ner i gruset innan det stelnar. Tätningen innebär att ytterligare ett lager stenmaterial och bindemedel läggs på. Arbetet kommer att innebära en förstärkning av vägen och ge ökad bärighet, vilket gör det möjligt att ansöka om extra statsbidrag. För att den nya beläggningen ska hålla så länge som möjligt behöver diken grävas ur och vägtrummor rensas.

När utförs arbetet?

Arbetet är planerat att påbörjas måndagen den 10 september och fortsätter även på tisdagen. Bussen kommer att kunna ta sig förbi och alla hållplatser ska kunna trafikeras som vanligt.

Viktigt: En väg som nyligen har genomgått en tankbeläggning är känslig för vridningar. Försök undvika tung trafik den första tiden och ta det försiktigt vid utfarter och skarpa kurvor.

Hur mycket dyrare blir vägavgiften?

En extra årlig uttaxering med 900 kr per andel under fem år. Det innebär att avgiften för bofasta med andelstal 1,7 höjs från 2040 kr till 3570 kr. Fritidshus med andelstal 0,7 får en höjning från 840 kr till 1470 kr per år. Näringsverksamheter med individuella andelstal får motsvarande procentuell ökning.


Varför betalar vi inte av hela kostnaden för ny beläggning på en gång genom en stor extra uttaxering?

Extrastämman den 4 februari 2018 beslutade att sprida ut de extra uttaxeringarna under flera år för att medlemmarna ska slippa betala ett stort belopp på en gång. Ett lån behövs eftersom föreningen inte har bankmedel som täcker både renovering av vägen och att ”ligga ute” med pengar under fem år. Föreningens kostnad för ett lån på 480 000 kr är räntan på drygt 30 000 kr för hela perioden. Det innebär att varje medlem årligen betalar ca 55 kr extra per andel för möjligheten att kunna dela upp betalningen.


Varför taxeras extra avgift ut under så lång tid som 5 år?

Styrelsen vill ta det säkra före det osäkra och föreslår inför årsmötet i maj 2018 att den extra avgiften taxeras ut under fem år. Anledningen är att föreningen inte bara ska betala av lånet utan även vara bättre rustad för framtida större arbeten. När lånet är amorterat om fem år har vi samtidigt kunnat sätta av medel till underhåll och räknar med att ha ca 230 000 kr på banken. Skillnaden är att vi då har en väg med 5 år gammal beläggning och inte 10 år som idag. Förhoppningen är att kunna fortsätta spara ett överskott ytterligare några år innan det är dags för nästa stora underhållsarbete.


Kommer vi att kunna återgå till ordinarie avgift om fem år när lånet är amorterat?

Ja, men vi bör nog inte vänta 10 år mellan varje höjning, som tidigare. Avgiften per andel höjdes år 2007 från 800 kr till 1000 kr och år 2017 från 1000 kr till 1200 kr. Med samma ökning skulle vi år 2023 återgå till en ordinarie vägavgift som är 100 kr högre än idag, dvs 1300 kr per andel. Men det är något som föreningsstämman får besluta om när den dagen kommer.


Finns det någon möjlighet att återgå till ordinarie avgift tidigare än efter fem år?

Ja, om kostnaderna för t ex vinterväghållning blir lägre än vad som är budgeterat kan underhållsfonden fyllas på snabbare. Då kan en framtida föreningsstämma besluta att extra uttaxering inte längre är nödvändig.

Bilder från arbetet med ny beläggning

Bärlager sprids på Lindby bryggväg
Bärlager packas innan tankbeläggning
Färdigställd väg mellan Almlunda och Lindby
Färdigställd väg Lindby
Färdigställd väg Källvreten