Underhålls- och förnyelseplan

Underhåll avser åtgärder, vars syfte är att bevara eller återställa en anläggnings ursprungliga och önskade egenskaper. Det finns både förebyggande och avhjälpande underhåll.

Ur ekonomisk synpunkt brukar det oftast vara mest rationellt att avsätta mest resurser för det förebyggande underhållet och styrelsen arbetar därför med en långsiktig "Underhålls- och förnyelseplan”. Strategiskt är det viktigt att ha en långsiktig plan för hur tillgängliga medel kan användas på bästa sätt, både ur ekonomisk och kvalitetsmässig synpunkt.

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av de anläggningar som föreningen förvaltar genomförs uttaxering av vägavgift från medlemmarna. Föreningen använder sig av en underhållsfond för att i den mån det är möjligt undvika att behöva uppta lån de år då större arbeten behöver utföras.

Årlig drift

Drift är en samlad benämning för åtgärder som vidtages för att vägen ständigt skall ha de funktionella egenskaper den är utformad och avsedd för. Driftåtgärder saknar bestående värde vid verksamhetsårets slut (t ex kantklippning och snöröjning).

Sommar

Det arbete som utförs på vägen under sommarhalvåret brukar starta med att snökäpparna plockas upp och vägen sopas. Därefter lagas potthål och andra problem som ofta uppstår under vintertid och inte minst i samband med tjällossning. Runt midsommar klipps gräset kort längs vägkanter och diken. Även mer omfattande beläggningsarbeten och justering av häng eller utjämning av hjulspår utförs under sommarhalvåret.

Vinter

Vinterväghållning innebär plogning och sandning efter behov. Föreningen har avtal med utförare som håller vägen framkomlig från tidigt på morgonen eftersom många som är beroende av att ta bilen till stan måste bege sig från ön i god tid innan morgontrafiken tätnar.

Fastighetsägares ansvar

Tänk på att fastighetsägare har en skyldighet att hålla efter växtlighet utefter tomtgränsen enligt Plan- och bygglagen. Häckar får vara högst 70 cm höga på hörntomter vid vägkorsningar. Vägområde utanför den egna fastigheten måste vara fritt från uthängande grenar upp till 4,6 meters höjd. Genom att röja och beskära vid din tomt förbättrar du trafiksäkerheten och underlättar för snöröjning och annat vägarbete.

Läs mer på Ekerö kommuns sida om att beskära buskar och träd

Administrativ avgift på 500 kr för röjning av träd och buskar

Efter 2018 års stora renovering av vägens beläggning och omfattande dikningsarbete fortsätter arbetet med att hålla vägområdet fritt från grenar och växtlighet. Vid behov kontaktar styrelsen berörda fastighetsägare angående nödvändiga åtgärder.

I de fall fastighetsägare inte vill eller har möjlighet att ta hand om röjningsarbete på egen hand kan styrelsen efter dialog med fastighetsägaren leja ut arbetet genom att anlita arborist eller annan behörig person, varpå fastighetsägaren debiteras den faktiska arbetskostnaden plus en administrativ avgift på 500 kr.

Mötesplatser

Vänligen använd de mötesplatser som finns längs vägen. Möten vid smala passager förstör vägkanterna och ökar risken för dikeskörning, inte minst vintertid då det kan vara svårt att se var diket börjar under snön.

Potthål

Oavsett beläggningstyp så uppstår ibland sprickor och krackeleringar av olika orsaker. Då är det viktigt att man så snart möjligt tätar dessa med bindemedel och stenmaterial.

Så kallade potthål lagas vanligtvis under sommarhalvåret. Hör gärna av dig om du upptäcker problem med vägen som bör åtgärdas snarast, eller om du har andra synpunkter på underhåll av vägen.

Skicka i så fall ett meddelande till styrelsen via kontaktformuläret.

Vildsvin

Vindsvin orsakar inte bara problem på åkermark och i trädgårdar. Även vägen får ta stryk när grisarna bökar sönder beläggningen längs vägkanten och det krävs extra arbete för att bibehålla en bra lutning mot diket.

Driftbidrag

Trafikverket betalar ut driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Läs mer på trafikverkets webbplats.