Om vägföreningen

Gemensamhetsanläggningen

Gemensamhetsanläggningen Lindby G:A 3 har bildats genom en anläggningsförrättning. I samband med denna beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det blir då tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras, vilket främjar grannsämjan. En av fördelarna med en gemensamhetsanläggning är att det är fastigheterna som är anslutna till den och inte ägarna personligen. Det innebär:

  • att det som beslutas i lantmäteriförrättningen även gäller för framtida ägare
  • att fastighetens rätt till anläggningen är säkrad för framtiden
  • att det finns en ekonomisk trygghet för anläggningens framtida drift och underhåll.

Samfällighetsföreningen

Samfällighetsföreningen sköter (förvaltar) mark och anläggningen där fastigheter har andelar. En samfällighetsförening är en juridisk person där medlemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i samfälligheten. Fastighetsägare som har en fastighet med andel i en samfällighet (delägarfastighet), är automatiskt medlemmar i föreningen.

Lindby samfällighetsförening bildades 1982 och omfattar två avdelningar. Avdelning 1 är föreningen med alla medlemmar där man betalar vägavgift baserat på sitt andelstal för drift av vägen. Avdelning 2 skapades för iordningsställande och drift av Lindby brygga och parkeringen. I avdelning 2 ingår fastigheterna på Björkö och Kurön (dessa fastigheter ingår även i avdelning 1 med egna andelstal).

Fastigheter och andelstal

De ca 110 fastigheter som ingår i föreningen består av en blandning av helårsboende, fritidshus och hus för uthyrning. Det finns även näringsverksamheter och en del obebyggda tomter. Fastigheter har ett andelstal i föreningen som bl a ligger till grund för hur stor vägavgift som uttaxeras.

Permanentbostad

Fastigheter med permanent boende året runt har andelstal 1,7.

Fritidshus

Fritidshus har andelstal 0,7.

Näringsverksamhet

Näringsverksamheter inom djurnäring, jord- eller skogsbruk har ofta ett högre andelstal som står i relation till den verksamhet som bedrivs och det slitage som vägen utsätts för.

Uthyrning

För fastigheter som hyrs ut till fler än en hyresgäst räknas andelstalet upp med 0,8 för respektive hyresgäst nr 2, 3, osv. Exempelvis ett helårsboende med tre hyresgäster får andelstal 3,3 (1,7 + 0,8 + 0,8).

Obebyggda tomter

Fastigheter där det inte finns någon bebyggelse betalar inte heller någon vägavgift. Året då man bygger nytt hus eller gör andra större arbeten på tomten belastas vägen ofta hårt av transporter och tunga fordon. I samband med större arbeten betalar man därför en extra belastningsavgift.

Ändring av andelstal

Ansökan om förändring av andelstal för en fastighet ställs till föreningens sekreterare. För att förändringar ska hinna registreras i tid till årsmötet i maj då debiteringslängden godkänns måste ansökan skickas till sekreteraren senast under januari månad. 

Föreningsstämma

Stämman är föreningens beslutande organ. Då har den enskilde medlemmen rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter. Normalt hålls stämma en gång per år men extra stämma kan anordnas om särskilt behov uppstår.

Läs mer och ta del av protokoll på sidan om vägföreningens årsmöte

Länkar

Läs mer om gemensamhetsanläggningar hos Lantmäteriet

Läs mer om vägförenignar på Riksförbundet enskilda vägar

Se en lista över vägar och samfälligheter på Ekerö kommuns hemsida